Voorwaarden

Algemeen:

 1. Rabbit bikestore stelt het gehuurde materiaal te beschikken op de overeengekomen tijd en plaats na ontvangt van volledige betaling.
 2. Rabbit bikestore geeft het gehuurde materiaal in goede staat af aan de huurder. De huurder komt overeen dat het materiaal in goede staat te hebben ontvangen.
 3. Indien het materiaal later dan de afloop van de afgesproken huurperiode wordt ingeleverd geldt dat Rabbit Bikestore gerechtigd is de reguliere vergoeding voor de aanvullende huurperiode in rekening te brengen. Daarbij komt een toeslag van 50% van de huursom. Indien Rabbit Bikestore door de overschrijding reeds geboekte klanten moet afmelden worden deze aanvullende kosten in rekening gebracht.

Schade:

 1. De huurder is bekend met het feit dat er geen verzekeringen voor schade of verlies zijn afgesloten voor het materiaal.
 2. De huurder dient eventuele gebreken bij ontvangt van het mariaal te melden bij Rabbit Bikestore. Bij niet-meldingen wordt het materiaal of object geacht in orde te zijn geweest bij aanvang.
 3. De huurder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gehuurde. Dit houdt in dat het gehuurde materiaal met zorgt gebruikt dient te worden. Er mogen geen reparaties aan het materiaal aangebracht worden of aan derden in gebruik gegeven wordt zonder toestemming van Rabbit Bikestore.
 4. Indien het gehuurde materiaal gebreken vertoont waardoor het niet veilig of er niet naar behoren verder gefietst kan worden, dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met Rabbit Bikestore via het verkregen contactnummer. Rabbit Bikestore zal zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk te repareren of het gehuurde te vervangen. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is, zal de huursom naar rato van het niet verkregen huurgenot terugbetalen.
 5. De verhuurder is aansprakelijk voor schade, tenzij er kan worden aangetoond dat de schade niet door hen valt toe te rekenen. De schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij inleveren worden gemeld. Hierbij geldt een eigen risico van €100,-.
 6. Indien reparaties bij een externe partij gedaan moeten dient er telefonisch toestemming gegeven worden door Rabbit Bikestore.
 7. Wanneer er ongelukkigerwijze sprake is van verlies, diefstal of ernstige beschadigingen zijn is de huurder de nieuwprijs van het vervangend materiaal en de gederfde huurinkomsten verschuldigd.
 8. Rabbit Bikestore is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten van overtredingen en/of gepleegde misdrijven. Boetes, transacties en administratieve sancties e.d. zijn volledig voor eigen risico en aansprakelijkheid van de huurder.

Annulering:

9. De klant kan ten alle tijden voor aanvang van de verhuur de overeenkomst annuleren.

 1. De annuleringsdatums is de datum van ontvangst van de email bij Rabbit Bikestore. Wanneer dit buiten openingstijden is wordt de eerstvolgende werkdag aangehouden.
 2. Wanneer er niet tijdig is geannuleerd, zal er geen restitutie gelden, omdat de gehuurde producten niet meer vrij zijn in de voorraad voor andere reserveringen. De restitutie die aangehouden wordt is als volgt: a. Bij annulering voor 48 uur voor aanvang: 100% van het verhuurbedrag b. Bij annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang: 50% van het verhuurbedrag c. Bij annulering tussen 24 uur en afgesproken aankomsttijd: 0% van het verhuurbedrag